دوره اموزش سامانه سیدا تمام شده است و امکان ورود به کلاس دوره نیز امکان پذیر نمی باشد ...